ДОГОВІР-оферта

ДОГОВІР-оферта.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ КОНСАЛТИНГУ «Є ПІДТРИМКА»» (далі по тексту Організація), в особі Президента Роговського Андрія Еіріхтовича, що діє на підставі  Статуту пропонує укласти цей договір-оферту (далі Договір) необмеженому колу осіб (згідно умов визначених цим договором), що ознайомились із метою, задачами, програмою Організації (що розміщені у відкритому доступі на сайті https://esupport.org.ua/), а також з умовами цього договору, та прийняли їх у повному обсязі, про наступне:

Текст цього договору оферти (далі – Договір), постійно розмішений в мережі інтернет по адресу https://esupport.org.ua/, містить усі істотні умови, що властиві даному типу договору.

Необмежене коло осіб – СКАУТИ (особи, що проводять активні дії для працевлаштування ІТ фахівців) та ІТ фахівці.

Скаут/фахівець підтверджує, що має необхідний об’єм цивільної дієздатності для укладання даного типу договору. Його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі.

У разі якщо Скаут/фахівець не згоден з умовами цього договору, від зобов’язаний будь-якими способами уникнути його укладанню.

 

1. ПРЕДМЕТ 

1.1. За цим Договором Скаут активно надає послуги з рекрутингу для спеціалістів в області ІТ технологій (далі ІТ фахівці), інформація про яких надана Організацією. 

1.2. Інформація про ІТ фахівців від Організації може бути надіслана або на електронну адресу Скаута або (найчастіше) через затверджений сторонами канал комунікації. 

1.3. Організація після укладання цього Договору забезпечує навчання Скауту, що необхідне для отримання певних навичок з працевлаштування ІТ фахівців в ІТ компанії. 

1.4. Скаут та ІТ фахівець самостійно врегульовують між собою розмір винагороди за працевлаштування ІТ фахівця Скаутом. 

1.5. Скаут після отримання винагороди від ІТ фахівця за його працевлаштування в ІТ компанію за своїм бажанням вносить благодійний внесок на рахунок Організації (або через Patreon) на розвиток Організації та її внутрішньої організаційної системи.

 

2. ПРАВА та ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

2.1. Організація проводить навчання Скаута, що необхідне для отримання певних навичок з працевлаштування ІТ фахівців в ІТ компанії.

2.2. Після укладання цього договору Скаут зобов’язаний пройти навчання запропоноване Організацією про процес знаходження роботи для IT фахівців та про те, якими характеристиками має володіти ідеальний кандидат та далі активно проводити дії з працевлаштування певного ІТ спеціаліста наданого Організацією в ІТ компанію.

2.3. ІТ фахівець активно координує свої дії зі Скаутом та Організацією, надає своєчасно повну та правдиву інформацію про свої навички та кваліфікацію. 

2.4. ІТ фахівець усвідомлює, що для його працевлаштування Скаут та Організація мають проводити певні дії з наданою ІТ фахівцем інформацією (розміщувати інформацію на власних сайтах, сайтах-партнерів, передавати її безпосередньо ІТ компаніям або певним Замовникам, давати рекламу та т.і.), тому укладаючи цей договір ІТ фахівець надає повну та беззаперечну згоду на збирання, обробку та передачу третім особам персональних даних ІТ фахівця, в тому числі СV та інформацію зі сторінки LinkedIN ІТ фахівця (в тому числі посилання на сторінку в LinkedIN) на свій власний розсуд. Підписанням цього договору ІТ фахівець надає свою безперечну згоду Організації на збір, зберігання та передачу інформації ІТ фахівця будь-яким третім особам на власний розсуд Організації, а також надає згоду на розміщення фото та відеоматеріалів із зображенням ІТ фахівця на веб сайтах Організації та веб сайтах партнерів Організації. ІТ фахівець також надає свою згоду на коригування фото та відеоматеріалів із його зображенням (кроп, заміна фону, яркості, тощо) для їх подальшого розміщення на веб сайтах Організації та веб сайтах партнерів Організації.

2.5. Скаут усвідомлює, що для цілей виконання цього договору Організації потрібно проводити певні дії з наданою Скаутом інформацією (розміщувати інформацію на власних сайтах, сайтах-партнерів, передавати її безпосередньо ІТ компаніям або певним Замовникам та ІТ фахівцям, давати рекламу та т.і.) тому укладаючи цей договір Скаут надає повну та беззаперечну згоду на збирання, обробку та передачу третім особам персональних даних Скаута, в тому числі СV та інформацію зі сторінки LinkedIN Скаута (в тому числі посилання на сторінку в LinkedIN) на свій власний розсуд. Підписанням цього договору Скаут надає свою безперечну згоду Організації на збір, зберігання та передачу інформації Скаута будь-яким третім особам на власний розсуд Організації, а також надає згоду на розміщення фото та відеоматеріалів із зображенням Скаута на веб сайтах Організації та веб сайтах партнерів Організації. Скаут також надає свою згоду на коригування фото та відеоматеріалів із його зображенням (кроп, заміна фону, яркості, тощо) для їх подальшого розміщення на веб сайтах Організації та веб сайтах партнерів Організації.

2.6. У разі якщо після підписання цього Договору виникають обставини, що потребують змін у використанні Організацією персональних даних Скаута/ ІТ фахівця (обмеження у використанні, застосування повної конфіденційності переданої інформації та т.і.) сторони мають право переглянути умови цього договору та укласти додаткові угоди щодо використання персональних даних Скаута/ ІТ фахівця.

2.7. Скаут розуміє і усвідомлює, що в процесі навчання в Організації та в процесі дії цього договору він може мати доступ до внутрішньої системи Організації. Вся інформація, до якої Скаут буде мати доступ є конфіденційною та не може бути розголошена без письмової згоди Організації.

2.8. У разі якщо, Скаут протягом більш ніж 4 місяці не здійсніть жодного працевлаштування певного ІТ фахівця наданого Організацією в ІТ компанію Організація має право розірвати договір в односторонньому порядку.

2.9. Сторони несуть інші обов’язки та мають інші права, що прямо витікають з умов цього Договору, а також права передбачені чинним законодавством.

 

3. СТРОК ДІЇ та ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

3.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладання сторонами та діє поки Сторони не прийняли рішення про його розірвання, якщо сторони не домовляться про інше. 

3.2. Договір вважається укладеним з моменту проставлення відмітки Скаутом/ІТ фахівцем у відповідному полі “Згоден з умовами договору” на сайті Організації.

3.3. Договір припиняється у разі взаємної згоди Сторін, за рішенням суду, в інших випадках встановлених цим договором та законодавством.

3.4. Організація має право розірвати цей договір в односторонньому порядку у випадках передбачених цим договором.

 

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

4.1. Усі питання, розбіжності та спори, які можуть виникнути в процесі співробітництва, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом взаємних конструктивних переговорів, з урахуванням інтересів обох Сторін і мети цього Договору.

4.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, спір вирішується у відповідному суді України згідно з чинним законодавством України.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. Кожна Сторона зобов’язується виконувати свої зобов’язання належним чином і сприяти іншій Стороні у їх виконанні.

5.2. За порушення умов конфіденційності Скаут відшкодовує прямі збитки та упущену вигоду Організації та/або третім особам, яким нанесена така шкода його діями.

5.3. За будь-яке порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до норм чинного законодавства України.

 

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

6.1. У випадку виникнення обставин непереборної сили, які роблять неможливим повне або часткове виконання зобов’язань за цим Договором, таких як: стихійні лиха, військові конфлікти, ембарго, страйки, локаути, заколоти, комунальні аварії, акти та заборони органів державної влади або місцевих органів самоврядування (незважаючи на їх частоту, періодичність, звичайний чи сезонний характер), а також будь-які інші обставини поза можливого контролю Сторін, термін виконання зобов’язань відкладається на період, впродовж якого діятимуть такі обставини за умови додержання потерпілою від таких обставин Стороною п. 6.2. цього Договору. 

6.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, повинна невідкладно повідомити іншу Сторону у письмовому вигляді про початок та кінець визначених в п.6.1. обставин крім випадків, коли обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) унеможливлюють таке повідомлення.

6.3. Не є обставинами форс-мажор у розумінні даного Договору санкції і інші міри, застосовані уповноваженими органами до однієї із Сторін, які роблять неможливим виконання Стороною її зобов’язань.

6.4. Доказом наявності форс-мажорних обставин є документ виданий відповідною Торгово-промисловою палатою, або її територіальними органами.

 

7. ІНШІ УМОВИ.

7.1. При виконанні умов цього договору Сторони керуються принципами рівноправності, законності, взаємодопомоги, врахування взаємних інтересів, конфіденційності інформації, отриманої в процесі реалізації договору.

7.2. Сторони використовують можливості і засоби, при виконанні покладених завдань, у межах своєї компетенції.

7.3. Скаут розуміє, що після підписання цього договору вся інформація отримана ним від Організації є конфіденційною та у будь-якому разі не може бути розголошена (навіть у разі припинення цього Договору), крім випадків передбачених цим договором та додатковими угодами.

7.4. Організація має право в будь-який час змінити умови цього договору оферти (що постійно розміщена на сайті https://esupport.org.ua/) та розмістити їх на сайті в односторонньому порядку та без попереднього повідомлення Скаута/ ІТ фахівця, однак всі положення даної оферти, будуть дійсні протягом дії цього договору. 

7.5. Листування між сторонами провадиться за електронною адресою, зазначеною в розділі 8 Договору – щодо Організації, та електронною адресою зазначеною Скаутом/ ІТ фахівцем при заповненні форм, розміщених на сайті Організації.

7.6. У разі зміни електронних адрес, сторони повідомляють про це одна одну протягом 2х календарних днів. Сторона, яку несвоєчасно повідомили про зміну електронної адреси не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті такого несвоєчасного повідомлення.

7.7. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

8. РЕКВІЗИТИ Організації

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ КОНСАЛТИНГУ «Є ПІДТРИМКА»», ідентифікаційний код юридичної особи 44654573,Україна, 65007, Одеська область, місто Одеса, Приморський район, вулиця Старопортофранківська, 107 квартира 21, Email: [email protected] , website: https://esupport.org.ua/

Президент: Роговський Андрій Еіріхтович

eSupport@2023 – Усі права захищено.